Dorota Klosowska

Dorota Kłosowska

Z wykształcenia jestem technologiem żywności i swoją karierę zawodową związałam z zakładami produkcyjnymi branży spożywczej. Przez ponad dekadę zdobyłam bogate doświadczenie na stanowiskach technologa, specjalisty ds. jakości, pełnomocnika ds. jakości oraz auditora HACCP. W końcu rozpoczęłam realizację swojej ścieżki zawodowej i rozwojowej w Platformie Jakości, której jestem współzałożycielką i liderem.

Dariusz Kłosowski

Od początku swojej pracy zawodowej związany byłem ze standaryzowanymi systemami zarządzania. Jako trener-konsultant-auditor zrealizowałem wiele przedsięwzięć dla firm z różnych branż i różnej wielkości. Po zdobytym również kilkuletnim doświadczeniu menedżerskim podjąłem decyzję, aby dalej realizować swoje pasje zawodowe w
Platformie Jakości, której jestem pomysłodawcą, współzałożycielem i liderem.
Dariusz Klosowski

Organizacja

Kim jesteśmy?
Platformę Jakości tworzą i zarządzają jej liderzy oraz zarazem doświadczeni specjaliści - Dariusz Kłosowski i Dorota Kłosowska.

Dlaczego Platforma Jakości?
Jako liderzy tej organizacji wybraliśmy to nazwę, gdyż naszym pragnieniem jest, aby platforma stanowiła swego rodzaju dziedzinę wspólnego (naszego i klientów, ale również dostawców) działania w zakresie szeroko rozumianej jakości. Prowadzona przez nas działalność bazuje w dużej mierze na świadczeniu usług w obszarze standaryzowanych systemów zarządzania, ale staramy się również dostarczać usługi w zakresie budowania różnych, adekwatnych do rzeczywistości i wymagań klientów standardów postępowania w różnych aspektach działalności. W swoim postępowaniu adresowanym do odbiorców staramy się tworzyć i wdrażać rozwiązania optymalne, adekwatne do potrzeb i oczekiwań odbiorców a nie jakiekolwiek. Byle jakość jest nam obca.

Nasze motto, misja i wizja
Naszym mottem jest hasło - „Budujemy standardy przyszłości”.
Misja naszej organizacji to - „Tworzenie i dostarczanie organizacjom oraz ich członkom rozwiązań standaryzujących ich działania, ale jednocześnie ułatwiających pracę”.
„Pragniemy być potrzebną, pomocną i rozpoznawalną organizacją w zakresie implementacji standaryzowanych systemów zarządzania na rynku ogólnopolskim” – to nasza wizja.

Dekalog wartości, które wyznajemy

Poniżej przedstawiamy zasady, które zawsze staramy się stosować wykonując naszą działalność.
1.    Starannie identyfikujemy oraz analizujemy potrzeby i oczekiwania klientów.
2.    Przyjmujemy zobowiązanie do realizacji tych usług, które uważamy, że jesteśmy w stanie właściwie zrealizować.
3.    Pragniemy, aby nasze działania były adekwatne do wymagań klientów.
4.    Elastyczność w różnych aspektach współpracy traktujemy jako kryterium dobrego porozumiewania się.
5.    Uważamy, że o biznesie możemy mówić tylko wtedy, kiedy przynosi on korzyści jednocześnie klientom i nam.
6.    Etyka jest dla nas tak samo ważna jak biznes.
7.    Cieszymy się, kiedy klienci do nas wracają i mamy szansę wspólnej realizacji kolejnych przedsięwzięć.
8.    Opinie klientów traktujemy jako szansę wzmacniania dobrych praktyk i identyfikację obszarów do doskonalenia.
9.    Jesteśmy zadowoleni ze zrealizowanych usług tylko wtedy, kiedy zadowoleni są również klienci.
10.  Współpraca z dostawcami ma dla nas również istotne znaczenie jak współpraca z klientami.

Coś więcej o nas

Dorota Kłosowska. Od początku pracy zawodowej związana jestem z zakładami produkcyjnymi, gdzie m.in. przez siedem lat pracowałam w zakładzie mięsnym na stanowisku technologa. Przez kolejne lata zdobywałam doświadczenie jako pełnomocnik ds. jakości. Następnie przez prawie dwa lata pracowałam na stanowisku specjalista ds. jakości w Centrum Jakości JARS Sp. z o.o. wykonując m. in. audity, po czym w 2009 roku rozpoczęłam realizację swojej ścieżki zawodowej w Platformie Jakości, której jest współzałożycielką i liderem.
W ciągu całej dotychczasowej pracy zawodowej zdobyłam szerokie doświadczenie w zakresie produkcji wyrobów spożywczych oraz standardów jakości w przemyśle rolno-spożywczym.
Specjalizuję się szczególnie w kompleksowej obsłudze zakładów produkcyjnych oraz gastronomii w zakresie wdrażania systemów jakości i bezpieczeństwa żywności (GHP, GMP, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS i inne). Realizuję również szkolenia i audity oraz opracowuję projekty technologiczne dla powstających lub rozbudowujących się zakładów produkcyjnych.
W roku 2013 ukończyłam „Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych, a w roku 2014 po zdaniu egzaminu państwowego uzyskałam świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie „Technik bezpieczeństwa i higieny pracy” oraz świadectwo ukończenia technikum organizowanego przez „NOVA – centrum edukacji” w Warszawie.Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem „technologii żywności i żywienia człowieka” o specjalnościach: technologia żywności (1996 rok, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie) oraz wdrażanie systemów HACCP (2001 rok, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz posiadam średnie wykształcenie rolnicze o specjalności „wiejskie gospodarstwo domowe” (1992 rok, Liceum Rolnicze w Malinowie).

Dariusz Kłosowski. Od początku pracy zawodowej związany jestem ze standaryzacją systemów zarządzania. Przez prawie siedem lat pracowałem w OBJW ZETOM Sp. z o.o. jako trener-konsultant-auditor. Następnie przez ponad trzy lata zarządzałem OBJW ZETOM-CONSULTING Sp. z o.o. pracując na stanowisku prezesa zarządu, aby w końcu w 2010 roku rozpocząć realizację ścieżki zawodowej w Platformie Jakości, której jestem pomysłodawcą, współzałożycielem i liderem. Na przełomie lat 2014-2015 pełniłem rolę kierownika jednostki certyfikującej systemy zarządzania ZETOM-CERT Sp. z o.o. - pracując na stanowisku Dyrektora ds. Certyfikacji i pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Jakości. To bogate doświadczenie "niejako" uzupełniło moje kompetencje związane z procesem auditowania systemów zarządzania z p-ktu widzenia organizacji auditów trzeciej strony, jak również ich realizacji oraz nadzorowania.

Ukończyłem wiele szkoleń w zakresie standaryzowanych systemów zarządzania i różnych aspektów zarządzania, w tym również zagranicznych (rok 2002 - „System zarządzania jakością w służbie zdrowia” zorganizowany przez Technische Uberwachungsgemeinschaft TUG – Stuttgart/NIEMCY czy też w roku 2003 - „Rozwiązywanie problemów i doskonalenie dla polskiego przemysłu poprzez kompleksowe zarządzanie jakością” zorganizowanym przez Japan International Cooperation Agency – Tokio/JAPONIA). Opracowałem kilkadziesiąt publikacji w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania. Specjalizuję się w zagadnieniach szeroko rozumianej standaryzacji, podejścia procesowego i doskonalenia, jak również kompleksowym świadczeniem usług związanych z implementacją znormalizowanych standardów. Stawiam przede wszystkim na podejście praktyczne. Dodatkowo interesuję się zagadnieniami wizerunku osobistego i korporacyjnego, jak również stylem (tradycyjnym, klasycznym) otaczającego świata (nieruchomości i ich wnętrza, samochody, skutery itp.). Staram się podchodzić do swoich obowiązków z należytym zaangażowaniem, profesjonalizmem i elastycznością. Jestem osobą odznaczającą się otwartością w stosunku do innych oraz nowych przedsięwzięć i wyzwań, charakteryzuję się wyrazistością poglądów, jak również poczuciem humoru. Szczególnie cenię komunikację dwustronną i wzajemną wymianę poglądów i doświadczeń.
W 2010 roku zostałem certyfikowanym trenerem i coachem w wyniku ukończenia Szkoły Trenerów i Coachów KONTRAKT prowadzonej przez Grupę Szkoleniową KONTRAKT-OSH. Od 2005 do 2012 roku sprawowałem funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Jakości i Certyfikacji Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, a od 2013 roku jestem wiceprzewodniczącym Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Normalizacji, Jakości i Certyfikacji.
Obecnie obok prowadzenia działalności gospodarczej w ramach PLATFORMY JAKOŚCI jestem auditorem wiodącym jednostki certyfikującej systemy zarządzania ZETOM-CERT posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz jestem zatrudniony w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej na stanowisku adiunkta.
Dwukrotnie ukończyłem Politechnikę Warszawską – w 2005 roku w ramach studiów trzeciego stopnia uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych - nauk o zarządzaniu, a w 1999 roku studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie kierunku „zarządzanie i marketing" i specjalności "organizacja systemów produkcyjnych” (magister inżynier). Jestem również technikiem-mechanikiem o specjalności „obróbka skrawaniem” (1994 rok, Technikum Mechaniczne w Warszawie).