Dorota Klosowska

Dorota Kłosowska

Z wykształcenia jestem technologiem żywności i swoją karierę zawodową związałam z zakładami produkcyjnymi branży spożywczej. Przez ponad dekadę zdobyłam bogate doświadczenie na stanowiskach technologa, specjalisty ds. jakości, pełnomocnika ds. jakości oraz auditora HACCP. W końcu rozpoczęłam realizację swojej ścieżki zawodowej i rozwojowej w Platformie Jakości, której jestem współzałożycielką i liderem.

Dariusz Kłosowski

Od początku swojej pracy zawodowej związany byłem ze standaryzowanymi systemami zarządzania. Jako trener-konsultant-auditor zrealizowałem wiele przedsięwzięć dla firm z różnych branż i różnej wielkości. Po zdobytym również kilkuletnim doświadczeniu menedżerskim podjąłem decyzję, aby dalej realizować swoje pasje zawodowe w
Platformie Jakości, której jestem pomysłodawcą, współzałożycielem i liderem.
Dariusz Klosowski

Organizacja

Kim jesteśmy?
Platformę Jakości tworzą i zarządzają jej liderzy oraz zarazem doświadczeni specjaliści - Dorota Kłosowska i Dariusz Kłosowski.

Dlaczego Platforma Jakości?
Jako liderzy tej organizacji wybraliśmy to nazwę, gdyż naszym pragnieniem jest, aby platforma stanowiła swego rodzaju dziedzinę wspólnego (naszego i klientów, ale również dostawców) działania w zakresie szeroko rozumianej jakości. Prowadzona przez nas działalność bazuje w dużej mierze na świadczeniu usług w obszarze standaryzowanych systemów zarządzania, ale staramy się również dostarczać usługi w zakresie budowania różnych, adekwatnych do rzeczywistości i wymagań klientów standardów postępowania w różnych aspektach działalności. W swoim postępowaniu adresowanym do odbiorców staramy się tworzyć i wdrażać rozwiązania optymalne, adekwatne do potrzeb i oczekiwań odbiorców, a nie jakiekolwiek. Byle jakość jest nam obca.

Nasze motto, misja i wizja
Naszym mottem jest hasło - „Budujemy standardy przyszłości”.
Misja naszej organizacji to - „Tworzenie i dostarczanie organizacjom oraz ich członkom rozwiązań standaryzujących ich działania, ale jednocześnie ułatwiających pracę”.
„Pragniemy być niezbędną, pomocną i rozpoznawalną organizacją w zakresie implementacji standaryzowanych systemów zarządzania na rynku ogólnopolskim” – to nasza wizja.

Dekalog wartości, które wyznajemy

Poniżej przedstawiamy zasady, które zawsze staramy się stosować wykonując naszą działalność.
1.    Starannie identyfikujemy oraz analizujemy potrzeby i oczekiwania klientów.
2.    Przyjmujemy zobowiązanie do realizacji tych usług, które uważamy, że jesteśmy w stanie właściwie zrealizować.
3.    Pragniemy, aby nasze działania były adekwatne do wymagań klientów.
4.    Elastyczność w różnych aspektach współpracy traktujemy jako kryterium dobrego porozumiewania się.
5.    Uważamy, że o biznesie możemy mówić tylko wtedy, kiedy przynosi on korzyści jednocześnie klientom i nam.
6.    Etyka jest dla nas tak samo ważna jak biznes.
7.    Cieszymy się, kiedy klienci do nas wracają i mamy szansę wspólnej realizacji kolejnych przedsięwzięć.
8.    Opinie klientów traktujemy jako szansę wzmacniania dobrych praktyk i identyfikację obszarów do doskonalenia.
9.    Jesteśmy zadowoleni ze zrealizowanych usług tylko wtedy, kiedy zadowoleni są również klienci.
10.  Współpraca z dostawcami ma dla nas również istotne znaczenie jak współpraca z klientami.

Coś więcej o nas

Dorota Kłosowska. Od początku pracy zawodowej związana jestem z zakładami produkcyjnymi, gdzie m.in. przez siedem lat pracowałam w zakładzie mięsnym na stanowisku Technologa. Przez kolejne lata zdobywałam doświadczenie jako Pełnomocnik ds. Jakości. Następnie przez prawie dwa lata pracowałam na stanowisku Specjalista ds. Jakości wykonując m. in. audity, po czym rozpoczęłam realizację swojej ścieżki zawodowej w PLATFORMIE JAKOŚCI, której jest współzałożycielką i liderem.
W ciągu całej dotychczasowej pracy zawodowej zdobyłam szerokie doświadczenie w zakresie produkcji wyrobów spożywczych oraz standardów jakości w przemyśle rolno-spożywczym.
Specjalizuję się szczególnie w kompleksowej obsłudze zakładów produkcyjnych oraz gastronomii w zakresie wdrażania systemów jakości i bezpieczeństwa żywności (GHP, GMP, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS i inne). Realizuję również szkolenia i audity oraz opracowuję projekty technologiczne dla powstających lub rozbudowujących się zakładów produkcyjnych.
Ukończyłam „Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych", a następnie po zdaniu egzaminu państwowego uzyskałam świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie „Technik bezpieczeństwa i higieny pracy” oraz świadectwo ukończenia technikum organizowanego przez „NOVA – Centrum Edukacji” w Warszawie. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem „technologii żywności i żywienia człowieka” o specjalnościach: technologia żywności (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie) oraz wdrażanie systemów HACCP (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz posiadam średnie wykształcenie rolnicze o specjalności „wiejskie gospodarstwo domowe” (Liceum Rolnicze w Malinowie).

Dariusz Kłosowski. Od początku pracy zawodowej związany jestem ze standaryzacją systemów zarządzania. Przez wiele lat pracowałem w wiodącej ówcześnie na rynku polskim organizacji zajmującej się systemami zarządzania jako Trener-Konsultant/Doradca-Auditor. Następnie zarządzałem jedną z jej spółek córek pracując na stanowisku Prezesa Zarządu, aby w końcu po tych doświadczeniach rozpocząć realizację ścieżki zawodowej w PLATFORMIE JAKOŚCI, której jestem pomysłodawcą, współzałożycielem i liderem. Zdobyłem również dodatkowe doświadczenie w zakresie akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania pełniąc rolę kierownika akredytowanej przez PCA jednostki certyfikującej systemy zarządzania - pracując na stanowisku Dyrektora ds. Certyfikacji oraz pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania i Auditora Wiodącego. To doświadczenie uzupełniło moje kompetencje związane z procesem auditowania systemów zarządzania z p-ktu widzenia organizacji auditów trzeciej strony, jak również ich realizacji oraz nadzorowania. W ostatnim okresie pracowałem na stanowisku Eksperta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w organizacji z docelowej branży energetycznej.
Ukończyłem wiele szkoleń w zakresie standaryzowanych systemów zarządzania i różnych aspektów zarządzania, w tym również zagranicznych („System zarządzania jakością w służbie zdrowia” zorganizowany przez Technische Uberwachungsgemeinschaft TUG – Stuttgart/NIEMCY czy też „Rozwiązywanie problemów i doskonalenie dla polskiego przemysłu poprzez kompleksowe zarządzanie jakością” zorganizowanym przez Japan International Cooperation Agency – Tokio/JAPONIA). Wiele lat temu zostałem certyfikowanym trenerem i coachem w wyniku ukończenia Szkoły Trenerów i Coachów KONTRAKT prowadzonej przez Grupę Szkoleniową KONTRAKT-OSH. Opracowałem kilkadziesiąt publikacji w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania. Specjalizuję się w zagadnieniach szeroko rozumianej standaryzacji, podejścia procesowego i doskonalenia, jak również kompleksowym świadczeniem usług związanych z implementacją znormalizowanych standardów. Stawiam przede wszystkim na podejście praktyczne. Dodatkowo interesuję się zagadnieniami wizerunku osobistego i korporacyjnego, jak również stylem (tradycyjnym, klasycznym) otaczającego świata (nieruchomości i ich wnętrza, samochody, skutery itp.). Staram się podchodzić do swoich obowiązków z należytym zaangażowaniem, profesjonalizmem i elastycznością. Jestem osobą odznaczającą się szacunkiem w stosunku do innych osób oraz otwartością dla nowych przedsięwzięć i wyzwań, charakteryzuję się wyrazistością poglądów, pro klientowskim podejściem, jak również poczuciem humoru:). Szczególnie cenię komunikację dwustronną i uczenie się z doświadczenia (tzw. lessons learned).
Od kilkunastu lat sprawuję funkcję Przewodniczącego (lub Wiceprzewodniczącego) Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Normalizacji, Jakości i Certyfikacji Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
Obecnie obok prowadzenia działalności gospodarczej w ramach PLATFORMY JAKOŚCI, pracuję na uczelni na stanowisku Adiunkta w szkole wyższej.
Dwukrotnie ukończyłem Politechnikę Warszawską – w ramach studiów trzeciego stopnia uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych - nauk o zarządzaniu, a wcześniej jednolite studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie kierunku „zarządzanie i marketing" i specjalności "organizacja systemów produkcyjnych” (magister inżynier). Jestem również technikiem-mechanikiem o specjalności „obróbka skrawaniem” (Technikum Mechaniczne w Warszawie).